loading

Jogi nyilatkozat

A weboldalon (továbbiakban: Weboldal) elérhető bármely oldal megnyitásával Ön elfogadja a jelen Nyilatkozatban felsorolt feltételeket és hozzájárul a Weboldal megnyitásához, vagy az azon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatainak kezeléséhez. Kérjük, amennyiben nem ért egyet jelen Nyilatkozatban rögzített feltételekkel, vagy nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, akkor a Weboldalt ne nyissa meg, illetve ne vegye igénybe a Weboldalon található szolgáltatásokat!


A Magyar Suzuki Zrt ("Suzuki") figyelmet fordít az Ön személyes adatainak a védelmére, illetve a Weboldal látogatása, továbbá a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele során a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fenntartásaira és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal látogatása során az Ön személyes adatait megvédje és a Weboldal látogatásában örömét lelje. Mindazonáltal, a Suzukinak szintén tekintettel kell lennie saját jogos érdekeire, melyek meghatározzák a Weboldal látogatásához, illetve a Weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok típusát és mennyiségét.  Suzuki tudomására jutó adatok mennyisége és típusa attól függ, hogy Ön a Weboldalt miképp használja.


Tartalmi Korlátozás


A Weboldal Suzukira, termékeire és promóciós kampányaira vonatkozó adatokat tartalmaz. A Weboldalon bemutatott Suzuki gépjárművek kizárólag európai specifikációknak megfelelő és felszereltséggel szállított modellek, melyeket Suzuki Magyarországon és a környező Közép-Európai országokban kínál márkakereskedői hálózatán keresztül. A Weboldalon feltüntetett promóciós kampányokban való részvétel kizárólag azon országokban lehetséges, melyeket a promóciós kampány leírása kifejezetten meghatároz. Pillanatnyilag a Weboldalon található valamennyi árinformáció forintban meghatározott.


Eladási ajánlat kizárása


A Weboldalon feltüntetett minden adat tájékoztatási célokat szolgál, s nem Suzuki termékek vételére vagy eladására vonatkozó ajánlat. Bármely új Suzuki gépjármű érékesítésére kizárólag Suzuki szerződött márkakereskedői jogosultak. A Weboldalon feltüntetett és a magyar piacra vonatkozó Javasolt Fogyasztói Ár magába foglalja a szállítási költségeket, az irányadó adókat és a javasolt kiskereskedelmi felárat. Mindazonáltal, Suzukinak nem célja a Suzukival szerződött márkakereskedőknél elérhető aktuális adatok pótlása, ezért a Weboldalakon található információkra alapozott bármilyen döntés a döntést hozó felelőssége, az ezen információk alapján hozott döntésekért Suzuki a felelősségét kizárja.


Adatvédelmi tájékoztató


Suzuki kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a vonatkozó EU normák, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
Suzuki ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


Definíciók, rövidítések:


Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A Weboldal felkeresésével Ön személyes adatokat ad át Suzuki részére. A személyes adatok kezelője a Suzuki, amely az adatok kezelése során az alább részletezett módon jár el.


Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontjának rendelkezésein alapul, azaz az érintett hozzájárulásával történik. Suzuki által biztosított egyes funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg.


A felhasználók jogainak gyakorlása
A Weboldal felhasználójaként jogosult tájékoztatást kérni a felhasználóra vonatkozó adatkezelésről. Suzuki a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. Suzuki a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását Suzukinál kezdeményezheti.  
Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése Suzukihoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
Adatainak módosítását, javítását vagy törlését kérheti levélben a Magyar Suzuki Zrt. 2500 Esztergom, Schweidel J. u 52. postai címen vagy az ugyfel@suzuki.hu e-mail címen.


Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.


Suzuki, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.


Ön jogainak megsértése esetén a Suzuki, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a Tatabányai Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Általános Weboldal Felhasználás


Amennyiben Ön termékinformáció szerzése céljából látogatja a Weboldalt, úgy Suzuki bizonyos típusú információkat kap és tárol a látogatásával összefüggésben. Suzuki által gyűjtött adatok nem azonosítják az Ön személyét (kilétét) és nem vezethetők vissza az Ön személyére mindaddig, amíg Ön a látogatás egy bizonyos pontján nem dönt kilétének azonosítása mellett. Az interneten való böngészéssel összefüggésben Suzuki a következő információkat gyűjtheti és tárolhatja: a böngésző és az operációs rendszer típusa, a böngésző nyelve, IP cím, az oldalakhoz való kapcsolódás dátuma és időpontja, a kapcsolódások száma, az Ön számítógépének Java felhasználásokkal vagy sütik használatával kapcsolatos beállításai, alkalmazások és csatlakozók, az Ön által látogatott oldalak és amennyiben Ön a Suzuki Weboldalakat más weboldalon keresztül érte el, úgy ezen weboldal címe. Suzuki mindezen adatokat kizárólag statisztikák készítésére, a látogatottság (aktivitás) mérésére és a Suzuki Weboldalakkal kapcsolatos elemzésre felhasználói szokásokhoz való igazítására alkalmazza annak érdekében, hogy a Weboldalt Ön minél könnyebben, élvezhetőbben és hatékonyabban használhassa. Összesített statisztikákat harmadik személyek részére esetenként átadhatunk, de ezen statisztikák személyes adatot szintén nem tartalmaznak és ilyen adatok megszerzésére nem is alkalmasak.


Sütik és Webes Irányjelzők Használata


A "Sütik" a weboldalak által a látogatók merevlemezére nyilvántartási célokkal, a weboldal és a felhasználó (látogató) interaktusának nyomon követése érdekében továbbított adatok. A sütik használata megszokott kereskedelmi eljárás és a legtöbb fontos weboldal alkalmazza őket. Annak kimutatásával, hogy mikor és miként használják látogatóink a Weboldalt, a sütik segítenek annak azonosításában, hogy a  Weboldal mely területei látogatottak és melyek nem. A Weboldal legtöbb fejlesztését és frissítését ezen adatokra, mint például a látogatók összlétszáma és a megtekintett lapok száma, alapozza Suzuki. Amennyiben Ön előnyösebbnek érzi, beállíthatja a böngészőjét a sütik visszautasítására vagy a sütik küldéséről szóló riasztás küldésére is. Lehetséges mindazonáltal, hogy amennyiben így cselekszik, úgy a Weboldal egyes részei nem fognak helyesen működni.

A „Webes irányjelzők", amelyet „spotlight tag"-nek vagy „pixel tag"-nek is neveznek, célja egyedi sütik felismerése és Suzuki segítése annak meghatározásában, hogy látogatói mely reklámokat követve jutnak el a Weboldalra. Ön beállíthatja a böngészőjét a sütik érkezéséről szóló riasztás küldésére, mely lehetőséget ad eldönteni, a sütit fogadja-e. Ha visszautasítja a süti elfogadását, úgy az a webes irányjelzőt is inaktiválja.


Mind a sütik, mind a webes irányjelzők által gyűjtött és felhasznált információ névtelen és az Ön személyére vissza nem vezethető. A sütik és webes irányjelzők által gyűjtött adatok nem tartalmazzák az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét.
Weboldalon lehetőség nyílik, illetve a Suzuki időnként kérheti látogatóit kérdőívek formájában való adatszolgáltatásra és véleményük visszajelzésére. E kérdőívek kitöltése mindig önkéntes alapon történik és a látogatónak mindig joga van a kérdőív kitöltésének visszautasítására. Bármely a kérdőívek útján gyűjtött adatot Suzuki termékeinek és szolgáltatásainak értékelésére használunk.
Egyes esetekben a Weboldal látogatóinak történő szolgáltatásnyújtás vagy velük történő kapcsolattartás (pl. e-hírlevelek, promóciók, postai brosúrák és/vagy gyors ajánlatok) céljával személyhez köthető adatot kérünk és gyűjtünk. E személyes adatok, mint például név, levelezési cím, e-mail cím, igények típusa és más lehetséges személyes információkat az adatok jogi természetének megfelelően továbbá az EU adatvédelmi előírásaival harmonizált magyar adatvédelmi jogszabályokkal és adatvédelmi standardokkal összhangban gyűjtjük és tároljuk.


Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat Suzuki a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.


A tudomására jutott adatokat Suzuki harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv. (a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.törvény) valamint az  Nbtv ( a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvény) rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.


Adatbiztonság


A Suzuki kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adatok védelme érdekében- szükségesek. Suzuki törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Suzuki mindent ésszerű erőfeszítést megtesz a látogatói személyes adatok gyűjtésének és továbbításának biztonsága érdekében az iparban és kereskedelemben elfogadott adatgyűjtési és titkosítási módszerek, mint például az SSL (Secure Sockets Layer) és a PGP (Pretty Good Privacy) alkalmazásával; az adatok jogellenes elfogásának bizonyos kockázata azonban mindig fennáll.


Egyéb szabályok


Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
Suzuki egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére Suzuki tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Suzuki az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
Suzuki ingyenes hírlevelek, mint például a Suzuki Hírlevelek és alkalomadtán promóciós e-mail küldésének lehetőségét ajánlja szolgáltatásként a Weboldal látogatói részére. Suzuki kizárólag abban az esetben küld e-mailt, ha a látogató Suzuki weboldalain vagy nyeremény-promóciókon keresztül beleegyezését adta a küldemények fogadásához. Ha egy látogató a tájékoztatási szolgáltatásunkat választva felhívja barátja(i) figyelmét a Weboldalra, a látogatótól a barát(ok) nevének és e-mailcímeinek megadását kérjük. Suzuki a barát(ok)nak automatikus, egyszeri, a Weboldal látogatására szóló meghívót küld ki. Suzuki az így kapott adatokat nem tárolja és az adatokat kizárólag az egyszeri e-mail küldésének céljára használja fel.


Nyeremény-promóciók és Más Promóciók Útján Gyűjtött Személyes Adatok


Egyes esetekben Suzuki nyeremény-promóciót, „giveaway" vagy más típusú promóciókat ajánl a Weboldalon. Az ezekben történő részvétel lehetővé tétele érdekében Suzuki Személyes Adatokat kérhet Öntől. Személyes Adatok gyűjtése és feldolgozása mindig jelen Nyilatkozattal és/vagy a konkrét nyeremény-promócióra, „giveaway" vagy más típusú promóciókra megállapított szabályzattal összhangban történik.


Szerzői jogi/Védjegy Oltalom


A Weboldal szerzői joga a Magyar Suzuki Zrt-t illetik meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.
A Weboldalon használt Suzuki védjegyek és arculat a Suzuki Motor Corporation (SMC) bejegyzett védjegyei.
A Weboldalon elhelyezett adatokat és tartalmakat Ön kizárólag személyes céljaira használhatja (a kereskedelmi célú felhasználás kifejezett írásbeli, eltérő közlési engedély hiányában tilos) és Ön semmilyen célból nem másolhatja le, nem sokszorosíthatja, nem adaptálhatja, nem jelenítheti meg és nem teheti közzé, sem egészében, sem egyes részeiben, illetve a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban a  Suzuki vagy SMC kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A Suzuki védjegy és arculat nem használható, tölthető le, másolható és terjeszthető Suzuki vagy SMC előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Minden jog fenntartva. Fent írt kifejezett eltérő rendelkezés kivételével egyetlen tartalom sem értelmezhető bármely védjegy alapján fennálló engedély vagy jog átengedéseként. Az írásban esetlegesen engedélyezett másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Felhívjuk figyelmét, hogy a Suzuki érdekeit sértő védjegy vagy arculathasználat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Suzuki minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Suzuki fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről a „Kapcsolatfelvétel" pont alatti címen kérünk bejelentést:


Felelősség és Szavatosság Kizárása


Suzuki fenntartja a Weboldalon elhelyezett adatok bármikor és előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Jóllehet Suzuki minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalon található információk pontosak legyenek, de a pontosság nem garantálható ezért Suzuki semmilyen felelősséget nem vállal Weboldalon elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért. A Weboldalon elhelyezett minden információ és tartalom csak e formában és mindenfajta felelősség kizárásával nyújtott. A Weboldal más, a Weboldaltól teljesen független weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Suzuki nem vállal felelősséget a linkekben elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért, valamint egyetlen harmadik személy vagy más jogalany weboldalára mutató link sem értelmezhető akként, hogy Suzuki az adott személy vagy jogalany weboldalát, termékeit vagy szolgáltatásait ajánlja, azokhoz csatlakozott vagy azokkal egyetért. Külső vagy más weboldalakra Ön mindig saját kockázatára csatlakozik. E más weboldalak megbízható és bizalmas módon történő használatáért Suzuki felelősséget nem vállal.
A SUZUKI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN A WEBOLDAL VAGY HYPERLINKELT WEBOLDAL HASZNÁLATA VAGY AZOK HASZNÁLATRA KÉPTELEN ÁLLAPOTA, NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSE, ÜZEMZAVARA, VAGY AZ ADATOK BÁRKI ÁLTAL TÖRTÉNŐ ILLETÉKTELEN MEGVÁLTOZTATÁSA, ILLETVE AZ INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁSI KÉSEDELEM, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS, VONAL- VAGY RENDSZERHIBA, VAGY MÁS HASONLÓ OK MIATTI KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY MÁS TÍPUSÚ KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, ADATVESZTÉST, MÉG AKKOR SEM, HA EZEK VALAMELYIKÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL KIFEJEZETT TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT.


Kapcsolatfelvétel


Amennyiben kérdése vagy véleménye lenne Suzuki Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Nyilatkozatával összefüggésben vagy többet szeretne tudni Suzuki adatfeldolgozóiról, kérjük a Suzuki Weboldalakon „Céginformáció" címszó alatt időről időre elhelyezett postacím(ek)en keresztül vegye fel a kapcsolatot Suzukival. Suzukival történő kapcsolatfelvétel során kérjük, legyen tekintettel arra, hogy Suzuki, illetékes munkavállalójának előzetes beleegyezése nélkül, nem fogad bizalmas információt egyetlen látogatótól  sem - amennyiben mégis így kap bizalmas információt, úgy az bizalmas információnak a továbbiakban nem tekinthető.
Amennyiben a Suzuki termékeire vagy promóciós kampányaira vonatkozó kérdése lenne, úgy kérjük kérdéseit közvetlenül az Önhöz legközelebbi szerződött márkakereskedőhöz intézze.


Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Szabályzat Elfogadása


Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal felhasználásával Ön elfogadja Suzuki Nyilatkozatában foglalt rendelkezéseket. Amennyiben jelen szabályzattal nem értene egyet, kérjük, ne látogassa a Weboldalt. Fenntartjuk a Nyilatkozat bármely részének előzetes értesítés nélkül történő módosítására vonatkozó jogunkat. A Weboldal látogatása során kérjük, ellenőrizze annak bármely esetleges változását.